لیست مقالات پذیرفته شده

مقالات پذیرفته شده الکترونیک و مخابرات ردیف نویسندگان عنوان مقاله نام فایل ۱ Mahdi Taheri, Ali Mahani Development and hardware acceleration of a novel 2-D BWA-MEM DNA sequencing alignment algorithm AREE1-ELTC-07 ۲ Mahdi Taheri, Saeideh Sheikhpour, Saeed Ansari, Ali Mahani DMR-based Technique for Fault Tolerant AES S-box Architecture AREE1-ELTC-08 ۳ Ebrahim Farahmand, Ali Mahani A Novel Energy-Efficient

کمیته علمی کنفرانس

اعضای کمیته علمی : ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه / موسسه محور 1 دکتر ابراهیم فرشیدی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک 2 دکتر عبدالنبی کوثریان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک 3 دکتر غلامرضا اکبری زاده دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک 4 دکتر کریم انصاری اصل دانشیار دانشگاه شهید چمران