اخبار

کمیته علمی کنفرانس

اعضای کمیته علمی :

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه / موسسه محور
1 دکتر ابراهیم فرشیدی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک
2 دکتر عبدالنبی کوثریان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک
3 دکتر غلامرضا اکبری زاده دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک
4 دکتر کریم انصاری اصل دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک
5 دکتر محمد سروش دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک
6 دکتر یوسف صیفی کاویان  دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک
7 دکتر نوید علایی شینی  استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک
8 دکتر هومان کعبی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز الکترونیک
9 دکتر محمدکاظم مروج فرشی استاد دانشگاه تربیت مدرس الکترونیک
10 دکتر علی جلالی استاد دانشگاه شهید بهشتی الکترونیک
11 دکتر عباس ظریفکار استاد دانشگاه شیراز الکترونیک
12 دکتر احمد آیت الهی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران الکترونیک
13 دکتر مهدی نیرومند دانشیار دانشگاه اصفهان الکترونیک
14 دکتر علی ماهانی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان الکترونیک
15 دکتر رضا قادری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی الکترونیک
16 دکتر نگین معنوی زاده دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی الکترونیک
17 دکتر زهرا کاوه وش دانشیار دانشگاه صنعتی شریف الکترونیک
18 دکتر علی میر دانشیار دانشگاه لرستان الکترونیک
19 دکتر مهدی شهبازیان دانشیار دانشگاه نفت الکترونیک
20 دکتر محمود جورابیان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
21 دکتر سیدقدرت اله سیف السادات استاد دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
۲۲ دکتر علیرضا صفاریان استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
۲۳ دکتر حسین فرزین استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
۲۴ دکتر الهه مشهور استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
۲۵ دکتر مهدی منادی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
۲۶ دکتر محمد نبی پور استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
۲۷ مهندس مهرداد کرامت زاده مربی دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
۲۸ مهندس سعید نمازی مربی دانشگاه شهید چمران اهواز قدرت
۲۹ دکتر کاظم زارع استاد دانشگاه تبریز قدرت
۳۰ دکتر سعید افشارنیا استاد دانشگاه تهران قدرت
۳۱ دکتر مجید صنایع‌پسند استاد دانشگاه تهران قدرت
۳۲ دکتر گئورگ قره پتیان استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر قدرت
۳۳ دکتر حسین عسکریان ابیانه استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر قدرت
۳۴ دکتر سید محمد تقی بطحایی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی قدرت
۳۵ دکتر ابوالفضل واحدی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران قدرت
۳۶ دکتر سیدمحمد شهرتاش استاد دانشگاه علم و صنعت ایران قدرت
۳۷ دکتر حبیب رجبی مشهدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد قدرت
۳۸ دکتر حبیب اله اعلمی دانشیار دانشگاه امام حسین (ع) قدرت
۳۹ دکتر سعید اباذری دانشیار دانشگاه شهرکرد قدرت
۴۰ دکتر فرهاد نامداری دانشیار دانشگاه لرستان قدرت
۴۱ دکتر علی نمدمالان استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور قدرت
۴۲ دکتر سید سعیداله مرتضوی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز کنترل
۴۳ دکتر سیدسجاد موسی پور استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز کنترل
۴۴ دکتر ناصر پریز استاد دانشگاه فردوسی مشهد کنترل
۴۵ دکتر حیدرعلی طالبی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر کنترل
۴۶ دکتر حیدر طوسیان شاندیز دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود کنترل
۴۷ دکتر سید امین رمضانی استادیار دانشگاه تربیت مدرس کنترل
۴۸ دکتر هوشنگ جزایری راد استادیار دانشگاه صنعت نفت کنترل
۴۹ دکتر مهدی علیاری شوره دلی استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی کنترل
۵۰ دکتر شهرزاد عجبی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز مخابرات
۵۱ دکتر علی‌مراد محمودی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز مخابرات
۵۲ دکتر مهدی نادری سورکی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز مخابرات
۵۳ دکتر احسان نامجو استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز مخابرات
۵۴ مهندس فریبا افتخار مربی دانشگاه شهید چمران اهواز مخابرات
۵۵ دکتر کمال محامدپور استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی مخابرات
۵۶ دکتر میرهادی سید عربی استاد دانشگاه تبریز مخابرات
۵۷ دکتر میر جواد موسوی نیا دانشیار دانشگاه تبریز مخابرات
۵۸ دکتر بهزاد مظفری تازه کند دانشیار دانشگاه تبریز مخابرات
۵۹ دکتر مهدی نوشیار دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی مخابرات
۶۰ دکتر سعید مشگینی استادیار دانشگاه تبریز مخابرات
۶۱ دکتر سلمان کریمی استادیار دانشگاه لرستان مخابرات